Adatvédelmi irányelvek

1. Bevezető

Kozma Ferenc és Kozma Ferencné, mint a challenge4survivors.hu oldal tulajdonosai ezúton tájékoztatják Önt az a nevezett  weboldal (továbbiakban: Weboldal) használatával, és a weboldalon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének
lehetőségeiről.

A jelen tájékoztató és az adatkezelés során a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint járunk el, különös tekintettel az
alábbiakra:

 • 2016/679 EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: Rendelet)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Ektv.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

2. A személyes adatokkal kapcsolatos alapvető
fogalmak és értelmezéseik

személyes adat:
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,  helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés:
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatvédelmi incidens:
a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi

3. Az adatkezelő

Az adatkezelő: Kozma Ferenc magánszemély (továbbiakban: Adatkezelő székhelye: 2112 Veresegyház, Viczián u. 34.. telefon: +36202390227-mail cím: )

4. Az adatkezelés alapelvei

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak
az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk.

A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok kezelése
céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

5. Az érintettek köre

Az adatkezeléssel érintettek az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalt meglátogató személyek, a hírlevélre feliratkozók, a Weboldalt a Facebook-on kedvelők, feliratkozók.

6. A kezelt adatok:

6.1.
A Weboldalon való hírlevél feliratkozás esetén

az Adatkezelő az érintett feliratkozó következő adatait kezeli: név, e-mail cím, IP-cím.

6.2.
A Weboldalt látogatók kezelt adatai:

a weboldal használata során különböző típusú cookie-k, azaz sütik kerülhetnek feltelepítésre az érintett látogató
eszközére (a sütikről való részletes tájékoztatást lásd a 11. pontban). Az egyes sütik tárolhatják a látogató IP-címét,
vagy annak valamely részét, a böngésző típusát, a weboldal használatára vonatkozó adatokat (látogatás ideje, felkeresett
oldalak, munkamenet időtartama, kattintások száma).

Ha a Weboldalt meglátogató az oldalon elhelyezett Facebook plugin használatával „kedvelt”-ként megjelöli (like-olja), illetve, ha a Weboldal Facebook oldalára feliratkozik, az Adatkezelő kezeli az érintett Facebook profiljára vonatkozó adatokat (név, profilkép).

7. Az adatkezelés célja:

7.1. A hírlevél feliratkozás esetén

az adatkezelés célja a hírlevél küldés szolgáltatás biztosítása, beleértve kedvezményekről, az Adatkezelő termékeiről,
szolgáltatásairól való tájékoztatást.

7.2. A Weboldalon keresztül elküldött érdeklődés esetén

az adatkezelés célja az érintett tájékoztatása az őt érdeklő szolgáltatásról.

7.3. A Weboldal működése során használ sütik céljáról

a 11. pontban található tájékoztatás.

A Weboldalon lehelyezett Facebook plugin használata során az adatkezelés célja, hogy az érintett számára biztosítsa az oldal kedveltként való megjelölhetőségét, és a feliratkozást.

8. Az adatkezelés jogalapja

8.1. Hírlevél szolgáltatás esetén

az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont). Az e-mail cím és az IP cím
kezelésére az Adatkezelő az Ektv. 13/A. § alapján is jogosult, mivel ezek a szolgáltatás nyújtásához technikailag szükséges
adatok.

8.2. A Weboldalon keresztül elküldött érdeklődés esetén

megadott adatok esetén az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont).

8.3. A Weboldalon keresztül az érintett látogató gépére települő sütik esetén az adatkezelés jogalapja:

 • Olyan sütik esetén, amelyek a Weboldal működéséhez, a Weboldalon nyújtott szolgáltatások, funkciók igénybevételéhez technikailag szükségesek: Ektv. 13/A. §., Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja.
 • Olyan sütik esetén, amelyek kényelmi vagy marketing funkciót, vagy a weboldal használatának elemzését, teljesítményének javítását szolgálják: az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont).

A Facebook plugin használatával kapcsolatban az adatkezelés jogalapja az Ektv. 13/A. §., és a Rendelet 6. cikk (1) bek. a)
pontja.

8.7. Az Adatkezelő az érintett adatait akkor is kezelheti, ha ez jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,

kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyekszemélyes adatok védelmét teszik szükségessé. (Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont). Ilyen eset lehet, ha az Adatkezelőnek az érintettel szemben követelése (pl. kiegyenlítetlen számlája) áll fenn.

9. Az adatkezelés időtartama

9.1. A hírlevél szolgáltatás során

kezelt adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg az érintett a hírlevél szolgáltatásról le nem iratkozik, vagy az adatai törlését  egyébként nem kéri.

9.2. A Weboldalon keresztül elküldött érdeklődés 

esetén kezelt adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg az érintettnek a kért tájékoztatást megadja. Az Adatkezelő az adatot legkésőbb ezt követő 1 év elteltével automatikusan törli, kivéve, ha az érintett ismét megkereste az Adatkezelőt. Ismételt megkeresés esetén az Adatkezelő a személyes adatot a tájékoztatás teljesítésétől számított legkésőbb 1 évig kezeli.

9.3. A sütik élettartamáról a 11. pontban találhat tájékoztatást.

A Facebookon a Weboldal „kedvelt”-ként való megjelölése, illetve feliratkozás esetén az adatkezelés az érintett törlési
kérelméig tart (leiratkozás, megjelölés visszavonása).

10. Az adatokhoz hozzáférők (címzettek) köre:

A személyes adatokhoz hozzáférhetnek az Adatkezelő erre felhatalmazott munkavállalói, vele szerződéses viszonyban álló megbízottai, akik feladatának ellátásához személyes adatokhoz való hozzáférés szükséges, továbbá az Adatkezelő vezető tisztségviselője és helyettese.

Személyes adatokat harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából adunk át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

10.1. A hírlevél szolgáltatást az Adatkezelő hírlevél kezelő szoftver útján nyújtja.

A hírlevél kezelő szoftver működtetője a szolgáltatás nyújtása során adatfeldolgozóként az érintettek személyes adatait (név, e-mail, IP cím) feldolgozza. Az adatkezelő a hírlevél szolgáltatás során az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

10.2. Az Adatkezelő a weboldal használatának elemzésére

a Google, Inc által működtetett Google Analytics szolgáltatást használja, amely információkat gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a látogatók egyedi azonosítása nélkül. E szolgáltatás sütiket (cookie) használ,
amely az érintett számítógépére feltelepítésre kerülnek. A sütik által gyűjtött, a weboldal használatára vonatkozó adatok
tárolásra kerülnek a Google LLC, mint adatfeldolgozó szerverén (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA., telefon: 650-253-0000, e-mail: data-protection-office@google.com)

A Google LLC a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listában szerepel.

A Facebook plugin használatával kapcsolatos adatkezelés esetén adatfeldolgozó a Facebook Inc., székhelye: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, telefon: +1 650-543-4800, e-mail: privacyshield@support.facebook.com

A Facebook Inc. a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listában szerepel.

11. A Weboldalon használt sütik (cookie-k)

A süti (angolul: cookie) egy olyan, szövegből álló információsor, amelyet a Weboldal az érintett felhasználó számítógépének, mobil eszközének merevlemezén található kisméretű fájlba továbbít. Egy süti tipikusan annak a számítógépes tartománynak (domain-nek) tartalmazza a nevét, amelyről a süti érkezett, valamint tartalmazza a süti érvényességi idejét, és egy véletlenszerűen létrehozott számot (értéket).

A Weboldal által használt sütik többféle célt szolgálnak. Egyes sütik az oldal működéséhez technikailag szükségesek, mivel ezek nélkül az oldal és annak alapvető funkciói nem lennének használhatóak. Egyes sütik megkönnyítik a Weboldal használatát, így meghatározott ideig megjegyzik a látogató műveleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így a látogatónak nem kell azokat újra megadnia minden újabb látogatás alkalmával, vagy mikor az egyik oldalról egy másikra navigál. Vannak olyan sütik, amelyek a Weboldal teljesítményének növelését szolgálják, azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentést készítenek a Weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból. Egyes sütik hirdetési célokat szolgálnak, azáltal, hogy a látogatókat leginkább érdeklő hirdetések megjelenítését segítik elő.

A sütiket az alábbi kategóriákba lehet sorolni:

 • Munkamenet (session) sütik: olyan ideiglenes sütik, amelyek addig maradnak az érintett látogató internetes böngészőjének cookie-állományában, amíg nem hagyja el a Weboldalt, és a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Ezek a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által az oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését.
 • Használatot támogató sütik: arra szolgálnak, hogy a Weboldal megjegyezze, hogy a felhasználó milyen beállításokkal és milyen módon használja a Weboldalt. Ennek célja, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló sütikben lévő adatok nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen tud működni.
 • Teljesítményt biztosító, statisztikai sütik: olyan sütik, amelyeket arra szolgálnak, hogy segítségükkel az Adatkezelő információt gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan használják a Weboldalt, így melyik oldalt tekintették meg, ott milyen munkamenetet indítottak, és mennyi ideig tekintették meg az oldalt, meddig tartott a munkamenet. Az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja, amely sütik használatával információkat gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a látogatók egyedi azonosítása nélkül. E sütik használatának célja, hogy az Adatkezelő képet kapjon a Weboldal használatáról, és tovább tudja fejleszteni, felhasználóbarát élményt tudjon biztosítani a látogatóknak.
 • Hirdetési, marketing sütik: ezek a sütik arra használhatóak, hogy az érintett látogató számára érdekes hirdetéseket jelenítsen meg a Weboldal, illetve saját marketing megjelenésének eredményességét növelje. Az e funkcióba tartozó sütik például megjegyezhetik a látogató legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait, és ezen adatok elemzésével segítenek a megfelelő hirdetések megjelenítésében.

Használt
sütik tulajdonságai

Süti
típusa
Süti
neve
Süti
célja
Süti
időtartama
Használat__distilleryWistia
videók lejátszása
1
év
Használat__smTokenKépmegosztó
ás lájk funkcionalitás
1
év
Használat__smVIDKépmegosztó
ás lájk funkcionalitás
1
év
Teljesítmény__utmcLátogatói
statisztikák (anonim)
30
perc
Teljesítmény__utmxLátogatói
statisztikák (anonim)
6
hónap
Teljesítmény__utmxxLátogatói
statisztikák (anonim)
6
hónap
Teljesítmény_gaLátogatói
statisztikák (anonim)
2
év
Teljesítmény_gatLátogatói
statisztikák (anonim)
1
perc
Teljesítmény_gidLátogatói
statisztikák (anonim)
24
óra
Marketingac_enable_trackingEgyedi
ajánlatok küldése hírlevél feliratkozóinknak
1
hónap
Munkamenetcookie_nitoce_acceptedSüti
beállítások elfogadása
1
hónap
Marketingtu_campaign_impression_Hírlevél
feliratkozás nyomonkövetése
1
év
Marketingtve_leads_uniqueHírlevél
feliratkozás nyomonkövetése
2
nap
Munkamenetwp-settings-Oldal
testreszabása
1
év
Munkamenetwp-settings-time-Oldal
testreszabása
1
év
Munkamenetwordpress_Bejelentkezett
felhasználóknak
Használat
alatt
Munkamenetwordpress_logged_in_Bejelentkezett
felhasználóknak
Használat
alatt
Munkamenetwordpress_test_Bejelentkezett
felhasználóknak
Használat
alatt

Amennyiben az érintett látogató hozzájárult a sütik használatához a Weboldalon, abban az esetben is van lehetősége arra, hogy a sütik beállításait módosítsa, ill. a sütiket az eszközéről törölje. A webes böngészők lehetővé teszik a süti beállítások módosítását vagy a sütik törlését.

Az alábbi linkeken olvashat részletesebb információkat a sütik beállításainak módosításáról, a sütik törléséről a
különböző típusú böngészőkben:

12. A személyes adatok biztonsága

Az Adatkezelő az adatok kezelése és tárolása során a technika szintjének megfelelő intézkedésekkel (pl. tűzfal) biztosítja a kezelt és tárolt adatok biztonságát, az illetéktelen személyek részéről való hozzáféréstől és az illetéktelen módosítástól, megváltoztatástól való védelmét.

Az Adatkezelő az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

13. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségek

Ön, mint érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.
Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljairól, az érintett
személyes adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának tervezett
időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól).

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát az ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő
az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

A személyes adatot törölni kell, ha:

 • a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a
  Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi
  igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ön jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja:

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja önt az adatvédelmi incidensről.

A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja az Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt. Ha ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha ön azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével  kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.

Az Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége
érdekében beavatkozhat.

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.

1. Introduction

Ferenc Kozma and Ferencné Kozma, as the owners of the challenge4survivors.hu website,  hereby inform you about their practice in using personal data related to the use of challenge4survivors website (hereinafter: Website) and the services provided on the website, and the organizational and technical measures taken to protect the data, as well as its rights related to data management and the
possibilities ofenforcing its rights.

In the course of this prospectus and the processing of data, we act in accordance with the applicable legislation in force, in particular
:

 • EU Regulation 2016/679 (General Data Protection Regulation, hereinafter: the Regulation)
 • Act CXII of 2011 on the right to information self-determination and freedom of information. Act (Ektv.)
 • Act CVIII of 2001 on certain issues of electronic commerce services and information society services. law
 • Act XLVIII of 2008 on the basic conditions and certain restrictions of economic advertising activity. law.

2. Basic
concepts and interpretations of personal data

personal data :
any information relating to an identified or identifiable natural person („data subject”); identifies a natural person who, directly or indirectly, in particular by an identifier such as name, number, location, online identifier or one or more factors relating to the natural person’s physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity identified;

„data management” means
any operation or set of operations on personal data or files, whether automated or non-automated, such as collecting, recording, organizing, segmenting, storing, transforming or altering, retrieving, viewing, using, transmitting, distributing or otherwise making available by batch,
coordination or interconnection, restriction, deletion or destruction;

„controller” means
the natural or legal person, public authority, agency or any other body which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of the processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for the designation of the controller may also be determined by Union or Member State law;

data processor :
any natural or legal person, public authority, agency or any other body which processes personal data on behalf of the controller;

privacy incidents :
the security of injury to personal data transmitted, stored or otherwise treated against accidental or unlawful
destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure of, or unauthorized access to,
results

3. The data controller

The data controller: Ferenc Kozma private person (hereinafter: Registered office of the data controller: 2112 Veresegyház, Viczián u. 34 .. phone: + 36202390227-e-mail address:)

4. Principles of data management

The processing of personal data must be carried out lawfully and fairly and in a way that is transparent to the data subject.

Personal collection may only take place for a specific purpose, for a specific, clear and legitimate purpose. The data
processed must be appropriate and relevant to the purpose of the processing and must be limited to what is necessary.

The data processed must be accurate and, where necessary, kept up to date. All reasonable measures shall be taken to ensure that personal data which are inaccurate for the purposes of data processing are erased or rectified without delay.

Personal data must be stored in a form which
permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the purposes for which the data were processed .

The processing of personal data must be carried out in such a way as to ensure the adequate security of the personal data, including protection against unauthorized or unlawful processing, accidental loss, destruction or damage, by means of appropriate technical or organizational measures.

5. Stakeholders

Persons visiting the Website operated by the Data Controller, those subscribing to the newsletter, those who like the Website on Facebook and subscribers are affected by data management.

6. Data processed:

6.1. Newsletter on
the Website in   case of subscription

the Data Controller manages the following data of the relevant subscriber:  name, e-mail address, IP address .

6.2. Managed data of visitors to
the Website  :

when using the website, different types of cookies may be installed on the
device of the visitor concerned (see point 11 for details on cookies). Each cookie can store the visitor’s IP address
or part of it, the type of browser, information about the use of the website (time of visit,
pages visited , duration of the session, number of clicks).

If a visitor of the Website marks it as “favorite” using the Facebook plugin placed on the website, or if he / she subscribes to the Facebook page of the Website, the Data Controller manages the data (name, profile picture) of the affected Facebook profile.

7. Purpose of data management:

7.1. In   case of newsletter subscription

the purpose of data management is to provide the newsletter sending service, including information on discounts, the Products and
services of the Data Controller .

7.2. In case of interest sent through the Website

the purpose of data management is to inform the data subject about the service of interest to him or her.

7.3. The Website uses cookies for its intended purpose

the information in point 11.

When using the Facebook plugin placed on the Website, the purpose of data management is to ensure that the data subject can be marked as a favorite and subscribed.

8. Legal basis for data management

8.1.  In case of newsletter service

the legal basis for the processing is the voluntary consent of the data subject (Article 6 (1) (a) of the Regulation). To
manage the e-mail address and the IP address , the Data Controller uses the Ektv. 13 / A. § as they are technically necessary for the provision of the service
.

8.2. In  case of interest sent through the  Website

In the case of data provided, the legal basis for the processing is the voluntary consent of the data subject (Article 6 (1) (a) of the Regulation).

8.3. In the  case of cookies installed on the computer of the affected visitor via the Website, the  legal basis of data management is:

 • In the case of cookies that are technically necessary for the operation of the Website, the use of the services and functions provided on the Website: Ektv. 13 / A. §., Decree Article 6 (1). b).
 • In the case of cookies that serve a convenience or marketing function, or to analyze the use of the website, to improve its performance: the voluntary consent of the data subject (Article 6 (1) (a) of the Regulation).

In connection with the use of the Facebook plugin, the legal basis for data management is the Ektv. 13 / A. § and Article 6 (1) of the Regulation. (a)
.

8.7. The Data Controller may also process the data of the data subject if this is necessary for the enforcement of its legitimate interests,

unless those interests take precedence over the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require the protection of personal data. (Article 6 (1) (f) of the Regulation). This may be the case if the Data Controller has a claim against the data subject (eg an unpaid account).

9. Duration of data management

9.1. The  newsletter service  in

managed data is managed by the Data Controller until the data subject unsubscribes from the newsletter service or otherwise requests the deletion of his or her data.

9.2. Interest sent through the  Website 

The Data Controller handles the data processed in the case of the data subject until the data subject is provided with the requested information. The Data Controller will automatically delete the data no later than 1 year thereafter, unless the data subject has contacted the Data Controller again. In the event of a repeated request, the Data Controller shall process the personal data no later than for 1 year from the fulfillment of the information.

9.3. See section 11 for information on the lifespan of cookies.

In case of marking the Website as “favorite” on Facebook, or in case of subscription, the data management
lasts until the data subject’s request for cancellation (unsubscribe, unmarking).

10. Scope of accesses (recipients) to the data:

The personal data may be accessed by the authorized employees of the Data Controller, their authorized representatives, who need access to personal data in order to perform their duties, as well as the Chief Executive Officer and the Deputy Data Controller.

We transfer personal data to third parties only for the purpose of data processing. The data processor may process the personal data obtained only in accordance with the provisions of the data controller, may not perform data processing for its own purposes, and is obliged to store and preserve the personal data in accordance with the provisions of the data controller.

10.1. The  newsletter service is provided by  the Data Controller through the newsletter management software.

The operator of the newsletter management software processes the personal data of the data subjects (name, e-mail, IP address) as a data processor during the provision of the service. The data controller uses the following data processor during the newsletter service:

10.2. The Data Controller to analyze the use of the website

uses Google Analytics, a service operated by Google, Inc., which collects information and generates a statistical report on website usage without uniquely identifying visitors. This service uses cookies,
which are installed on the affected person’s computer. The information collected by cookies about the use of the website is
stored on Google LLC as a data processing server (located at 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA., Phone: 650-253-0000, e-mail: data-protection -office@google.com)

Google LLC is listed on the Privacy Shiled Framework.

For data management related to the use of the Facebook plugin, the data processor is Facebook Inc., located at 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, phone: +1 650-543-4800, e-mail: privacyshield@support.facebook.com

Facebook Inc. is included in the compliance list maintained under the Privacy Shiled Framework Agreement.

11. Cookies used on the Website

A cookie is a set of textual information that the Website transmits to a small file on the hard drive of the affected user’s computer or mobile device. A cookie typically contains the name of the computer domain from which the cookie came, as well as the cookie expiration date and a randomly generated number (value).

The cookies used by the Website serve several purposes. Some cookies are technically necessary for the operation of the site, as without them the site and its basic functions would not be usable. Some cookies make it easier to use the Website by remembering the visitor’s actions and personal settings (such as language, font size and other custom settings related to the display of the website) for a specified period of time, so that the visitor does not have to re-enter them each time they visit. navigates from one page to another. There are cookies that are used to increase the performance of the Website by collecting information and reporting statistics on the use of the Website. Some cookies are for advertising purposes by

Cookies can be divided into the following categories:

 • Session cookies: temporary cookies that remain in the cookie file of the affected browser’s Internet browser until you leave the Website and are automatically deleted at the end of the session or by closing the browser. These are necessary for browsing the website and using the functions, among other things, allowing the visitor to memorize the actions performed by the site, function or service.
 • Usage Cookies: The purpose of the Website is to remind the user of the settings and how the user uses the Website. This is so that you do not have to enter them again on your next visit. Without the data contained in the cookies that store your preferences, our website will be able to operate less smoothly.
 • Performance statistics cookies: cookies that are used by the Data Controller to collect information about how visitors use the Website, so which page they viewed, what session they started there, and how long they viewed the page, how long it took the session. The Data Controller uses Google Analytics, which uses cookies to collect information and generate a statistical report on the use of the website without uniquely identifying visitors. The purpose of using these cookies is to give the Data Controller an idea of the use of the Website and to be able to further develop and provide a user-friendly experience for visitors.
 • Advertising, marketing cookies: these cookies can be used to display interesting advertisements to the affected visitor on the Website or to increase the effectiveness of your own marketing. For example, cookies in this feature can remember a visitor’s recent searches, past interactions with individual advertisers ‘ads or search results, as well as visits to advertisers’ websites, and help analyze relevant data to serve relevant ads.


Properties of cookies used

Cookie
type
Cookie
name

Purpose of cookie
Cookie
duration
Use__distillery
Play Wistia videos
1
év
Use__smTokenImage sharing
and liking functionality
1
év
Use__smVIDImage sharing
and liking functionality
1
év
Performance__utmcVisitor
statistics (anonymous)
30
perc
Performance__utmxVisitor
statistics (anonymous)
6
months
Performance__utmxxVisitor
statistics (anonymous)
6
months
Performance_gaVisitor
statistics (anonymous)
2
év
Performance_gatVisitor
statistics (anonymous)
1
perc
Performance_gidVisitor
statistics (anonymous)
24
hours
Marketingac_enable_tracking
Send unique offers to our newsletter subscribers
1
month
Sessioncookie_nitoce_accepted
Accept cookie settings
1
month
Marketingtu_campaign_impression_Newsletter
subscription tracking
1
év
Marketingtve_leads_uniqueNewsletter
subscription tracking
2
days
Sessionwp-settings-
Customize page
1
év
Sessionwp-settings-time-
Customize page
1
év
Sessionwordpress_For logged in
users
use
during
Sessionwordpress_logged_in_For logged in
users
use
during
Sessionwordpress_test_For logged in
users
use
during

If the visitor concerned has consented to the use of cookies on the Website, he / she still has the opportunity to change the settings of the cookies or to change the settings. delete cookies from your device. Web browsers allow you to change cookie settings or delete cookies.

You can read more detailed information about changing cookie settings and deleting cookies in
different types of browsers at the following links :

12. Security of personal data

During the handling and storage of data, the Data Controller ensures the security of the managed and stored data, protection from access by unauthorized persons and protection against unauthorized modification and alteration by measures in accordance with the state of the art (eg firewall).

The Data Controller provides the required level of protection during data management.

13. Rights of data subjects related to data management, legal remedies

You, as a data subject, may request from the Data Controller access to, rectification, erasure or restriction of the processing of personal data concerning you and may object to the processing of such personal data.

You have the right to receive feedback from the Data Controller as to whether your personal data is being processed.
If such data processing is in progress, you have the right to be informed about the purposes of the
data processing, the categories of personal data concerned , the categories of recipients of the data, the planned
period of storage (if this is not possible, the criteria for determining this period).

The Data Controller will provide you with a copy of the personal data processed. For additional copies, the Data Controller
may charge a reasonable fee based on administrative costs. If you have submitted your application electronically, the information must be provided in a widely used electronic format, unless you request otherwise.

Personal data must be deleted if:

 • personal data are no longer required for the purpose for which they were collected or otherwise processed;
 • the data subject withdraws his or her consent on which the processing is based and there is no other legal basis for the processing;
 • the data subject objects to the data processing and there is no overriding legitimate reason for the data processing or the data subject
  objects to the data processing pursuant to Article 21 (2) of the Regulation;
 • personal data have been processed unlawfully;
 • personal data must be deleted in order to fulfill a legal obligation under Union or Member State law applicable to the controller;
 • personal data was collected in connection with the provision of information society services directly to children.

You may request that the Data Controller restrict the data processing if one of the following is met:

 • you dispute the accuracy of the personal data, in which case the restriction applies to the period of time that allows the controller to verify the accuracy of the personal data;
 • the data processing is illegal and you oppose the deletion of the data and instead ask for a restriction on its use;
 • the controller no longer needs the personal data for the purpose of data processing, but the data subject requests them in
  order to make, enforce or protect legal claims; obsession
 • you objected to the data processing; in that case, the restriction shall apply for as long as it is established whether the legitimate reasons of the controller take precedence over the legitimate reasons of the data subject.

You have the right to receive the personal data about you provided to the Data Controller in a structured,
widely used, machine-readable format, and you have the right to transfer this data to another data controller.

You have the right to object to the processing of your personal data at any time for reasons related to your own situation, if the processing is based on:

 • the processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of a public authority conferred on the controller;
 • the processing is necessary to safeguard the legitimate interests of the controller or of a third party.

In that case, the controller may not further process the personal data unless the controller demonstrates that the processing is justified by compelling legitimate reasons which take precedence over the interests, rights and freedoms of the data subject or which are necessary to bring, assert or defend legal claims. related.

Where personal data are processed for the purpose of direct business acquisition, the data subject shall have the right to object at any time to the processing of personal data concerning him or her for that purpose, including profiling, in so far as it relates to direct business acquisition.

If the privacy incident is likely to pose a high risk to your rights and freedoms, the Data Controller will inform you of the privacy incident without delay.

You can submit your request to the Data Controller in the above cases. The Data Controller will inform you without undue delay, but within 1 month of receipt of the request, of the action taken on the request.

If necessary, taking into account the complexity of the application and the number of applications, this deadline may be extended by a further 2 months. The Data Controller will inform you of the extension of the deadline within 1 month from the receipt of the request, indicating the reasons for the delay. If you have submitted your application electronically, the information should, if possible, be provided electronically, unless you request otherwise.

If the Data Controller does not take action on your request, it will inform you of the reasons for the failure to take action without delay, but no later than within 1 month from the receipt of the request. In the event of non-action or in connection with the action taken, you may lodge a complaint with the National Data Protection and Freedom of Information Authority and exercise your right of judicial redress.

You have the right to  initiate proceedings before the  National Data Protection and Freedom of Information Authority if there has been or is an imminent threat of an infringement of the processing of personal data. Contact details of the Authority: postal address: 1530 Budapest, Pf .: 5., telephone number: +36 (1) 391-1400, e-mail address:
ugyfelszolgalat@naih.hu, website:  http://naih.hu .

If your rights are violated, you can take legal action against the Data Controller. The trial falls within the jurisdiction of the tribunal. The lawsuit may, at your option, be brought before the court of your domicile or residence.

A party who does not otherwise have legal capacity to sue may also be a party to a lawsuit. The Authority may
intervene in the proceedings in order for the person concerned to succeed .

If you have any complaints or problems with the processing of your personal data, please contact the Data Controller before initiating any of the above procedures.